INFORMACJA
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie


1. Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie informuje, że w związku ze złożoną rezygnacją przez Kolegę Grzegorza Rogalewicza - przestał on pełnić funkcję Prezesa Zarządu Okręgu.
2. Do czasu możliwości zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgowego Okręgu PZW w Szczecinie - Zarząd Okręgu upoważnił Wiceprezesa Zarządu ds. sportu Krzysztofa Sindrewicza do kierowania działalnością Okręgu pomiędzy posiedzeniami Zarządu Okręgu oraz do zwoływanie posiedzeń Zarządu Okręgu (lub w związku z pandemią - zarządzania głosowania nad uchwałami Zarządu Okręgu – drogą elektroniczną).
3. W związku z brakiem możliwości zwołania nadzwyczajnego zjazdu delegatów w terminie wskazanym przez Statut PZW - ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce, zgodnie z art. 10 ust. 1 f ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nadzwyczajny zjazd delegatów odbędzie się w terminie nie dłuższym niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie