Odwołanie zawodów – wirus COVID-19


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

UWAGA WĘDKARZE

Informacja w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb w czasie pandemii
od 20 kwietnia 2020 r.

W zwiazku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporzadzeniem Rady Ministrów
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w zwiazku z wystąpieniem stanu epidemii, Zarząd Główny PZW w Warszawie udostępnił informację
przekazaną z Sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb
Poniżej treść komunikatu:


Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz
przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19
kwietnia 2020 r.
Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie
zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym
względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia
połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł.
jezorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).
Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą
obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy
zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).
Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach
wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz.
2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów
ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską
lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do
rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Okręg PZW w Szczecinie

Rozporządzenie Rady Ministrów:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000067401.pdf